กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

กองพัฒนานักศึกษา 
    แบ่งส่วนงานภายในกอง ดังนี้ 1. งานธุรการ 2. งานทุนการศึกษา 3. งานวินัยนักศึกษา 4. งานกิจกรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ 5. งานกีฬาและนันทนาการ

ที่ตั้ง
อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 4  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่มรุกขนคร)
เลขที่ 167 หมู่ 8 ตำบล นาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

Go to website

Phone : 042 532 477 -8

Fax :

Email :

Social:

Map

HOT LINK