กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

กองพัฒนานักศึกษา 
    แบ่งส่วนงานภายในกอง ดังนี้ 1. แผนกบริหารงานทั่วไป 2. แผนกกิจกรรมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3.แผนกสวัสดิการนักสึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 4.แผนกกีฬา 5.แผนกแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษา

ที่ตั้ง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่มรุกขนคร)
เลขที่ 167 หมู่ 8 ตำบล นาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

Go to website

Phone : 042 532 477 -8

Fax :

Email :

Social:

Map

HOT LINK