บัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยนครพนมที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ได้มีอนุมัติให้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมาตรฐานสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย และการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย โดยสรุปคือ วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนวางแผนการพัฒนาด้านวิชาการและวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประสานงานและสนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษา


ที่อยู่

บัณฑิตศึกษา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม
ชั้น 2 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร
เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

Go to website

Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 1083

Fax : 0 4253 2479

Email : chulaluk.p@npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK