สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มีนโยบายมุ่งให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การบัญชี และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษา และการปรับตัวของมหาวิทยาลัยยุคใหม่ เนื่องจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้จำนวนผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยลดลง เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรประจำการที่ต้องการพัฒนาทักษะความรู้และคุณวุฒิของตนให้สูง โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับใช้พร้อมยกระดับหลักสูตรสู่ความเป็นสากล ซึ่งสถาบันฯ มีแผนการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการที่จะรับผู้สำเร็จการศึกษาเข้าทำงาน รวมถึงการสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด ที่ทันสมัยต่อไป

ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนดังนี้
1. หลักสูตรปริญญาเอก ได้แก่ หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต
2. หลักสูตรปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
3. หลักสูตรปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่


Go to website

Phone : 0 4258 7009

Fax :

Email : MAcc.IBA@npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK