สถาบันภาษา

สถาบันภาษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่พัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาสากล อีกทั้งเป็นแหล่งเสริมสร้างการเรียนรู้ ฝึกทักษะทางด้านภาษา รวมถึงเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านภาษา ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป ทั้ง CU-TEP, TU-GETและ TOEIC เป็นต้น
Go to website

Phone : 0 4251 1433

Fax : 0 4251 1433

Email :

Social:

Map

HOT LINK