สถาบันภาษา

สภามหาวิทยาลัยนครพนม มีความเห็นให้มีการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม ขึ้น เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดการการเรียนการสอนกลุ่มวิชาภาษาในหมวดศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 2) เป็นแหล่งเสริมสร้างการเรียนรู้และฝึกทักษะทางด้านภาษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมจากการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและแก่บุคคลทั่วไป 3) เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานและความรู้ทางด้านภาษาให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะได้หลักฐานยืนยันระดับความสามารถทางด้านภาษา เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อหรือในการทำงาน 4) ให้บริการทางวิชาการด้านภาษาแก่บุคคลทั่วไปคลอบคลุมถึงการแปลเอกสาร การทำหน้าที่ล่าม การพัฒนาทักษะอื่นๆ แก่บุคลากรทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการเป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านภาษา 5) การทำวิจัยด้านภาษาและสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านภาษาของมหาวิทยาลัยและภูมิภาค


ที่อยู่

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม
เลขที่ 330 ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

Go to website

Phone : 0 4251 1433

Fax : 0 4251 1433

Email :

Social:

Map

HOT LINK