• June 18, 2019
  • Online 58


  
มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม  

            มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้ทำงานเป็น มีคุณภาพ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ มีจิตสาธารณะเป็นที่ยอมรับของสังคม และสร้างองค์กรให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม  มุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม University Social Responsibility (USR) โดยการปลูกจิตสำนึกให้ชาวมหาวิทยาลัยนครพนม แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้ถึงต้นเหตุของปัญหาที่คนในสังคม และเปิดโอกาสให้ชาวมหาวิทยาลัยนครพนม มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยใช้ศักยภาพและความสามารถของตนอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งรู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ

           ในปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประกวด The Best of NPU_USR ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อให้บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมได้แสดงออกซึ่งการเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ และผู้แบ่งปันแก่สังคม โดยในปีนี้มีหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมการประกวด จำนวน 10 โครงการ และ โครงการที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็น The Best of NPU_USR ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนนาราชควาย ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลงานของ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 
   
โครงการที่ส่งเข้าร่วมการประกวด The Best NPU_USR ประจำปี 2559

  รางวัลชนะเลิศ
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนนาราชควาย ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน
  ผลงาน...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
  โครงการบริการวิชาการแบบพหุสาขาในการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างผลิตภัณฑ์
  ผ้าทอมือมัดหมี่ธรรมชาติบ้านโนนสะอาดโดยใช้กระบวนการบูรณาการการเรียนการสอนของวิทยาลัยนาหว้า
  ผลงาน...วิทยาลัยนาหว้า

  รางวัลรองชนเลิศ อันดับที่ 2
  โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนตามรอยพ่อหลวง
  ผลงาน...วิทยาลัยธาตุพนม

  โครงการที่ส่งเข้าร่วมประกวด
  โครงการอบรมและแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ เพื่อการเรียนรู้สู่เยาวชนในจังหวัดนครพนม
  ผลงาน...คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 โครงการอากาศยานไร้คนขับ รับใช้สังคม...ไปให้ถึงชุมชน
  ผลงาน...วิทยาลัยการบินนานาชาติ

  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้กากมันหมักยีสต์ผลิตอาหารสัตว์และการผสมเทียมในไก่งวงใช้เองต่อการเพิ่ม
  ประสิทธิภาพฟาร์มและลดต้นทุนแบบพึ่งพาต้นเอง
  ผลงาน...คณะเกษตรและเทคโนโลยี

  โครงการจิตอาสาปรับภูมิทัศน์โรงเรียนในชุมชน
  ผลงาน...คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีการเส็ง กลองเส็ง กลองตุ้ม และฟ้อนภูไทโบราณ ชุมชนบ้านกลาง
  ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
  ผลงาน...คณะครุศาสตร์

  โครงการอนุรักษ์ป่าบุ่งป่าทามอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านหาดแพง
  ผลงาน...วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

  โครงการ Bookmobile Library สู่ชุมชน ประจำปี 2559
  ผลงาน...สำนักงานวิทยบริการ

 
   
   The Best NPU_USR ประจำปี 2559
......................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด