• June 18, 2019
  • Online 54


          สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

          เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

          หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4253 2477-8    หมายเลขโทรสาร : 0 4253 2479

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สำนักงานอธิการบดี

  งานรับเข้านักศึกษา   1124           
  งานการเงิน   306, 308, 1145
  งานพัสดุ   214, 215, 1089
  งานการเจ้าหน้าที่   201,  216, 303, 506, 507, 508, และ 1027

  งานสารบรรณ   202

 

        website : www.npu.ac.th     e-mail : pr_npu@npu.ac.th

        แผนที่/map

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด