• June 18, 2019
  • Online 21


 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
     
ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์
รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร
รองอธิการบดี
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
รองอธิการบดี
ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี
รองอธิการบดี
     
ดร.พันตรี โคมพิทยา
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
อาจารย์สุมิตรชัย กัณหาคุณ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
อาจารย์รชต ตามา
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
     
  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
     
อาจารย์ทวิช ภารัตนวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์เอื้อ มูลสิงห์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
ผู้ช่วยอธิการบดี
     
อาจารย์กาญจน์ กันปัญญา
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์สุริยนต์ หลาบหนองแสง
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์พงฬ์นธี มณีกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
     
อาจารย์มุทุดา แก่นสุวรรณ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา
ผู้ช่วยอธิการบดี
     
   
อาจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
   
        ความเป็นมา มนพ.
.............................................................................................................................................
   ปรัชญา/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
..............................................................................................................................................
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
.............................................................................................................................................
   สัญลักษณ์ มนพ.
.............................................................................................................................................
   คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
.............................................................................................................................................
    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
      อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
      คณบดี/ผู้อำนวยการ
      ผู้อำนวยการ (หน่วยสนับสนุน)
.............................................................................................................................................
 
 
 
 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด