• July 21, 2019
  • Online 28

มนพ. ประชุมความร่วมมือสร้างความเข้าใจพัฒนาแผนโครงสร้างการศึกษา

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 04 ม.ค. 2562 เวลา 18:55:55 น. | : 284

วันนี้(4 มกราคม 2562) เวลา 15.00 น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบคณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม 

ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีแผนการปรับโครงสร้างการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้นักศึกษาและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคม นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการพูดถึงบทบาทของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เน้นย้ำถึงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ของคณาจารย์และบุคลากร ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชามากขึ้น อันจะนำไปสู่การผลิตบุคคลให้มีคุณภาพ พร้อมกันนี้ยังได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ถึงความร่วมมือแนวทางที่จะพัฒนาระบบการศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลางต่อไป โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมความร่วมมือสร้างความเข้าใจพัฒนาแผนโครงสร้างการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมความร่วมมือสร้างความเข้าใจพัฒนาแผนโครงสร้างการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมความร่วมมือสร้างความเข้าใจพัฒนาแผนโครงสร้างการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมความร่วมมือสร้างความเข้าใจพัฒนาแผนโครงสร้างการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมความร่วมมือสร้างความเข้าใจพัฒนาแผนโครงสร้างการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมความร่วมมือสร้างความเข้าใจพัฒนาแผนโครงสร้างการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมความร่วมมือสร้างความเข้าใจพัฒนาแผนโครงสร้างการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมความร่วมมือสร้างความเข้าใจพัฒนาแผนโครงสร้างการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมความร่วมมือสร้างความเข้าใจพัฒนาแผนโครงสร้างการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมความร่วมมือสร้างความเข้าใจพัฒนาแผนโครงสร้างการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมความร่วมมือสร้างความเข้าใจพัฒนาแผนโครงสร้างการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมความร่วมมือสร้างความเข้าใจพัฒนาแผนโครงสร้างการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมความร่วมมือสร้างความเข้าใจพัฒนาแผนโครงสร้างการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมความร่วมมือสร้างความเข้าใจพัฒนาแผนโครงสร้างการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมความร่วมมือสร้างความเข้าใจพัฒนาแผนโครงสร้างการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมความร่วมมือสร้างความเข้าใจพัฒนาแผนโครงสร้างการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมความร่วมมือสร้างความเข้าใจพัฒนาแผนโครงสร้างการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมความร่วมมือสร้างความเข้าใจพัฒนาแผนโครงสร้างการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมความร่วมมือสร้างความเข้าใจพัฒนาแผนโครงสร้างการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมความร่วมมือสร้างความเข้าใจพัฒนาแผนโครงสร้างการศึกษา

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด