• July 21, 2019
  • Online 14

สถาบันวิจัยฯ มนพ. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการจัดทำวิจัยกับมณทลทหารบกที่ 210

: นายสมพร กงนะ   : 17 ม.ค. 2562 เวลา 09:24:27 น. | : 198

                  วันที่ 16 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการจัดทำวิจัย ในหัวข้อ "การป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ" กับ มณทลทหารบกที่ 210 โดยมี พันเอกอรรถพล แก้วคำแสง หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 210  และคณะเป็นผู้เข้ารับฟังแนวทาง  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

               สืบเนื่องจากคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน กองทัพบก ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ให้กับผู้บังคับหน่วย/ ผู้แทน ในการเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านกิจการพลเรือนของ กองทัพบก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม (1) กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะทำงานฯ เน้นสร้างความเข้าใจเรื่องนโยบายให้ผู้ปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้ที่หน่วยต้องได้มาจากการศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มณทลทหารบกที่ 210 จึงได้ประสานมายังมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยดำเนินการ


ภาพ/ข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการจัดทำวิจัยกับมณทลทหารบกที่ 210
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการจัดทำวิจัยกับมณทลทหารบกที่ 210
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการจัดทำวิจัยกับมณทลทหารบกที่ 210
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการจัดทำวิจัยกับมณทลทหารบกที่ 210
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการจัดทำวิจัยกับมณทลทหารบกที่ 210
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการจัดทำวิจัยกับมณทลทหารบกที่ 210
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการจัดทำวิจัยกับมณทลทหารบกที่ 210
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการจัดทำวิจัยกับมณทลทหารบกที่ 210
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการจัดทำวิจัยกับมณทลทหารบกที่ 210

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด