• July 21, 2019
  • Online 14

มนพ. ร่วมกับ ธ.ออมสิน เดินหน้าโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 20 ม.ค. 2562 เวลา 00:20:37 น. | : 204

ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมและธนาคารออมสิน จัดโครงการ ฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาที่ร่วมโครงการ ฯ

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อนางสาวอุษณีย์ เชาวน์ชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 10 และทีมงานจากธนาคารออมสิน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมกันนี้ยังได้ให้แนวคิดกับนักศึกษาที่นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลับไปคิดทบทวนถึงการต่อยอดทางการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างกระบวนการให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไปในอนาคต 


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://goo2url.com/orgiA


 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ธ.ออมสิน เดินหน้าโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ธ.ออมสิน เดินหน้าโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ธ.ออมสิน เดินหน้าโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ธ.ออมสิน เดินหน้าโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ธ.ออมสิน เดินหน้าโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ธ.ออมสิน เดินหน้าโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ธ.ออมสิน เดินหน้าโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ธ.ออมสิน เดินหน้าโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ธ.ออมสิน เดินหน้าโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ธ.ออมสิน เดินหน้าโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ธ.ออมสิน เดินหน้าโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ธ.ออมสิน เดินหน้าโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ธ.ออมสิน เดินหน้าโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ธ.ออมสิน เดินหน้าโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ธ.ออมสิน เดินหน้าโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ธ.ออมสิน เดินหน้าโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ธ.ออมสิน เดินหน้าโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ธ.ออมสิน เดินหน้าโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ธ.ออมสิน เดินหน้าโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ธ.ออมสิน เดินหน้าโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด