• July 21, 2019
  • Online 21

มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 25 ม.ค. 2562 เวลา 14:28:26 น. | : 453

มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา หรือ Mini UKM ครั้งที่ 20 โดยมี ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. ภาวิช ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน�

โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา หรือ Mini UKM ครั้งที่ 20 เกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาชิกเครือข่าย Mini UKM จำนวน 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ�,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ,มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงาน และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก�

ซึ่งประเด็นหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีทั้งหมด 7 ประเด็น คือ การจัดการความรู้มือใหม่หัดขับ ,เทคนิคในการสร้าง Best Practice ,การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : Good Practice ,การพัฒนา Successor สนับสนุนการการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา ,เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน(Proposal) ,เทคนิคการสอนแบบมืออาชีพ และเทคนิคการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา�

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ "KM 4.0 สำหรับอาจารย์พันธุ์ใหม่" โดย ศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.) และการบรรยายพิเศษหัวข้อ "อาจารย์อุดมศึกษาพันธุ์ใหม่" โดย ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. ภาวิช ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร ,รองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ,รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ ,อาจารย์ ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี และรองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา�

ทั้งนี้ได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ พร้อมกันนี้ยังได้มีพิธีมอบธงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา(Mini UKM) ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ต่อไป


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด :�https://goo2url.com/SPf0y

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เป็นเจ้าภาพจัด Mini UKM ครั้งที่ 20 ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด