• July 21, 2019
  • Online 31

มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 28 ม.ค. 2562 เวลา 12:13:13 น. | : 294

โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการอ่านและเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน โดยมีพระราชสิริวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม และพระมหาสมัคร วรปุณโณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุประสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นำผู้เข้าร่วมอบรมประกอบพิธีแห่ใบลานรอบพระธาตุประสิทธิ์จำนวน 3 รอบ เพื่อเป็นการบูชาใบลานก่อนทำการศึกษา

ด้าน ดร.อธิราชย์ นันขันตี หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และรองประธานกรรมการโครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า “การจัดโครงการดังกล่าวเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่แก่ชุมชน อีกทั้งเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ “เกื้อกูล” ของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานการศึกษาช่วยเหลือจังหวัดในด้านต่าง ๆ ซึ่งพื้นที่จังหวัดนครพนมมีคัมภีร์ใบลานจารึกด้วยอักษรธรรมโบราณอยู่เป็นจำนวนมาก หากไม่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเผยแพร่องค์ความรู้ไว้ จะมีโอกาสสุญหายไปตามกาลเวลา ดังนั้นทางโครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จึงได้จัดอบรมการเขียนอักษรธรรมโบราณอีสานขึ้น ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า จ.นครพนม และวัดสว่างสุวรรณาราม อ.เมือง จ.นครพนม ในระหว่างวันที่ 19-24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนตัวอักษรธรรมขั้นพื้นฐานได้ เป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนได้เห็นความสำคัญของภาษาดั้งเดิมและคัมภีร์ใบลาน” ดร.อธิราชย์ นันขันตี กล่าว

โดยการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นจำนวนมาก ทั้งพระภิกษุ สามเณร เยาวชน และประชาชนผู้ที่สนใจในพื้นที่ ซึ่งต่อจากนี้ทางมหาวิทยาลัยนครพนม จะได้ร่วมกับทางวัดวางแผนฟื้นฟูอนุรักษ์มรดกอันทรงคุณค่าของบรรพบุรุษ เพื่อง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า งานวิจัย ของคนรุ่นหลังสืบไป


ภาพ : โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://goo2url.com/B7TxY


 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ฝึกเขียนอักษรธรรมโบราณอีสาน ด้านภิกษุ-สามเณร รับเป็นสิ่งดีงามเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด