• July 21, 2019
  • Online 21

มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

: นางสาวอรปวีณ์ บัวชู   : 05 ก.พ. 2562 เวลา 16:23:36 น. | : 209

ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยนครพนม นำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 “สืบสานวัฒนธรรม นาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำการแสดงชุดสาวลาวบ่าวไทย สื่อให้เห็นถึงความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านพี่เมืองน้อง 2 ฝั่งโขง (ไทย-ลาว) มีพญานาค ที่เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสิ่งเคารพบูชา และสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกๆคน ร่วมกัน เกิดเป็นพลังสามมัคคีและสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมร่วมกันอย่างเด่นชัด 

สำหรับงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ที่มีอยู่หลากหลาย ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ โดยให้นักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ ได้จัดชุดการแสดง และนำมาถ่ายทอดเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะให้คนดูได้สัมผัสถึงบรรยากาศของแต่ละท้องถิ่น โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รับเป็นเจ้าภาพ

การแสดงชุดสาวลาวบ่าวไทย โดย นักศึกษาชมรมศิลปการแสดงแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม

ควบคุมการแสดงโดย นายนันทวรภัทร  พิมพ์ศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด