• July 21, 2019
  • Online 17

มนพ. เปิดเวทีให้ นศ. นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

: นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี   : 08 ก.พ. 2562 เวลา 11:14:41 น. | : 301

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.30 น. ณ อาคาร Digital Center มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดเวทีนำเสนอโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จากนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 9 กลุ่ม 9 ชุมชน โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับธนาคารออมสิน จัดขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP องค์กรชุมชน/กลุ่มอาชีพในชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ SMEs Startup และอื่นๆ ให้ก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมี ดร.วิลานี แซ่แต้ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์การตลาด และพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน ธนาคารออมสิน คุณกัญญา สุนารักษ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตนครพนม คุณธมรา สื่อกลาง ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขานครพนม คุณอุษณีย์ เชาวน์ชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 10 ร่วมรับฟังข้อเสนอโครงการและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดเวทีให้ นศ. นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดเวทีให้ นศ. นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดเวทีให้ นศ. นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดเวทีให้ นศ. นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดเวทีให้ นศ. นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดเวทีให้ นศ. นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดเวทีให้ นศ. นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดเวทีให้ นศ. นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดเวทีให้ นศ. นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดเวทีให้ นศ. นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดเวทีให้ นศ. นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดเวทีให้ นศ. นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดเวทีให้ นศ. นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดเวทีให้ นศ. นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดเวทีให้ นศ. นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดเวทีให้ นศ. นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เปิดเวทีให้ นศ. นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด