• July 21, 2019
  • Online 33

มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7

: นายสมพร กงนะ   : 09 ก.พ. 2562 เวลา 10:47:38 น. | : 251

                  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยนครพนม โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ในระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพนมนาคา ชั้น  5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งภายในงาน วันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับคณะผู้จัดงาน วิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการ ก่อนมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ รองประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และพิธีเปิดโดยนางเพลินจิตน์ นกสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ผู้ที่ได้รับมอบหมายแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) และได้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในห้วข้อต่างๆ อาทิเช่น ภาคทฤษฎี ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย และ over view  การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทชุมชน และตามภาระกิจหลัก การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  ภาคปฏิบัติ ฝึกอบรมการออกแบบการวิจัย และฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และการขยายผลการนำผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การให้ประโยชน์ เป็นต้น
               การอบรมดังกล่าวรับความสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม และจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสิ้น 59 คน แยกเป็นอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 48 คน และจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จำนวน 4 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 4 คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร จำนวน 1 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 คน และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 คน
                ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยากร ที่ได้พัฒนางานวิจัยให้กับอาจารย์และนักวิจัย และขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ในครั้งนี้
                หลังเสร็จสิ้น โครงการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นางเพลินจิตน์ นกสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรบุคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ผู้ที่ได้รับมอบหมายแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรม"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมทุกท่าน

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับเครือข่ายจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด