• July 21, 2019
  • Online 30

มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก

: นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี   : 11 ก.พ. 2562 เวลา 13:47:18 น. | : 420

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก" จัดโดยงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ รองคณบดี และรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมกว่า 48 คน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบท และความท้าทายที่สำคัญของอุดมศึกษา ร่วมกันตระหนักถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา สามารถกำหนดนโยบาย ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนครพนมให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ตลอดจนสามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ภายใต้พลวัตรการบริหารการอุดมศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พ.ต.ท.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาธร ท่อแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ วันจันทึก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด