• July 21, 2019
  • Online 17

มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562

: นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์   : 14 ก.พ. 2562 เวลา 15:15:05 น. | : 159

วันนี้ (14 ก.พ. 62) เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร ผศ.ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนและเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนมมาหลายทศวรรษ

โดยงานนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนครพนม ได้แก่ สถาบันภาษา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สามหน่วยงานร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้มีการบรรยายประวัติและความความสำคัญของเทศกาลตรุษจีน การแสดงของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน การแสดงของนักศึกษาต่างชาติชาวเวียดนาม การแสดงรำของชนเผ่า/สมาคม/ตัวแทนจากโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการใช้ภาษาจีน  โดยมีบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม และ สมาคม ไทย-เวียดนาม จ.นครพนม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

ภาพบรรยากาศงานทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=342934329765286

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด