• July 21, 2019
  • Online 18

รก.อธิการบดี มนพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรเตรียมงานรับเสด็จ

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 16 ก.พ. 2562 เวลา 11:08:20 น. | : 335

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยนางมุทุดา แก่นสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ให้กำลังใจบุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนครพนม ในการเตรียมงานรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

การลงพื้นที่ครั้งนี้ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ได้เข้าเยี่ยมชมการตกแต่งห้องเรียน ป.1 และ ป.4 พร้อมกิจกรรมห้องเรียนรู้ BBL,ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น และศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมการตกแต่งห้องสมุดมีชีวิต,ศาลาไอโอดีนพัฒนาปรับปรุง และห้องเรียนสาธิตการใช้เทคโนโลยีช่วยสอน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก ช่วงชั้นที่ 1-2 ของศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 

นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ “คืนคนดีสู่สังคม” ที่ทางมหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้ต้องขังที่กำลังพ้นโทษ ในหลักสูตรการจัดและตกแต่งสวน และหลักสูตรงานบริการและการต้อนรับ ซึ่งมีผู้ต้องขังที่กำลังพ้นโทษเข้าร่วม 50 คน ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม


ภาพ : สราวุธ ชิตบัณฑิตย์

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 

รอบรั้วกันเกรา : รก.อธิการบดี มนพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรเตรียมงานรับเสด็จ
รอบรั้วกันเกรา : รก.อธิการบดี มนพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรเตรียมงานรับเสด็จ
รอบรั้วกันเกรา : รก.อธิการบดี มนพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรเตรียมงานรับเสด็จ
รอบรั้วกันเกรา : รก.อธิการบดี มนพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรเตรียมงานรับเสด็จ
รอบรั้วกันเกรา : รก.อธิการบดี มนพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรเตรียมงานรับเสด็จ
รอบรั้วกันเกรา : รก.อธิการบดี มนพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรเตรียมงานรับเสด็จ
รอบรั้วกันเกรา : รก.อธิการบดี มนพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรเตรียมงานรับเสด็จ
รอบรั้วกันเกรา : รก.อธิการบดี มนพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรเตรียมงานรับเสด็จ
รอบรั้วกันเกรา : รก.อธิการบดี มนพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรเตรียมงานรับเสด็จ
รอบรั้วกันเกรา : รก.อธิการบดี มนพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรเตรียมงานรับเสด็จ
รอบรั้วกันเกรา : รก.อธิการบดี มนพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรเตรียมงานรับเสด็จ
รอบรั้วกันเกรา : รก.อธิการบดี มนพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรเตรียมงานรับเสด็จ
รอบรั้วกันเกรา : รก.อธิการบดี มนพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรเตรียมงานรับเสด็จ
รอบรั้วกันเกรา : รก.อธิการบดี มนพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรเตรียมงานรับเสด็จ
รอบรั้วกันเกรา : รก.อธิการบดี มนพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรเตรียมงานรับเสด็จ
รอบรั้วกันเกรา : รก.อธิการบดี มนพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรเตรียมงานรับเสด็จ
รอบรั้วกันเกรา : รก.อธิการบดี มนพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรเตรียมงานรับเสด็จ
รอบรั้วกันเกรา : รก.อธิการบดี มนพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรเตรียมงานรับเสด็จ
รอบรั้วกันเกรา : รก.อธิการบดี มนพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรเตรียมงานรับเสด็จ
รอบรั้วกันเกรา : รก.อธิการบดี มนพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรเตรียมงานรับเสด็จ

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด