• July 21, 2019
  • Online 38

มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 18 ก.พ. 2562 เวลา 23:48:30 น. | : 413

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.11 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจำกลางนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งจัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา มีพื้นที่ 155 ตารางเมตร ปัจจุบันมีการปรับปรุง จัดมุมหนังสือ และสื่อสารสนเทศเป็นสัดส่วน ให้ผู้ต้องขังใช้บริการและสืบค้นตามความสนใจ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนหนังสือและคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้บริการ 7,000 รายการ

โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ผู้ต้องขัง ที่ทางมหาวิทยาลัยนครพนมและเรือนจำกลางนครพนมร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้ผู้ต้องขังที่กำลังพ้นโทษ มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคต จัดอบรม 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดและตกแต่งสวน โดยคณะเกษตรและเทคโนโลยี มีผู้ต้องขังชายเข้าร่วมอบรม 25 คน และหลักสูตรงานบริการและการต้อนรับ โดยวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มีผู้ต้องขังหญิงเข้าร่วมอบรม 25 คน ใช้เวลาการฝึกอบรมเพียง 30 ชั่วโมง

จากนั้นเสด็จไปยังวัดสว่างสุวรรณาราม อ.เมือง จ.นครพนม ทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้หลักธรรมคำสอน สำหรับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไป ทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงสาธิตการอ่านหนังสือโบราณ-เอกสารใบลาน จากโครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูเอกสารใบลานในจังหวัดนครพนม

เวลา 14.02 น. เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จังหวัดสกลนคร โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 41 คน ครู 8 คน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เมื่อทรงเยี่ยมโรงเรียนนี้ครั้งแรกในปี 2535 เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคอาหารครบ 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปัจจุบันโรงเรียนดำเนินโครงการพระราชดำริทั้ง 8 โครงการ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จนเติบโตเป็นคนดี พึ่งพาตนเองและทำประโยชน์แก่ชุมชนได้ ด้านการศึกษาทรงส่งเสริมให้ได้เรียนต่อ ปัจจุบัน มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เป็นครูคุรุทายาท และกลับมาสอนโรงเรียนเดิม เพิ่มศักยภาพวิชาการ เทคโนโลยีแก่นักเรียนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยนครพนม โดย ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้คณะ/วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนครพนม ออกให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนและชุมชน เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย นำไปต่อยอดขยายผล สร้างชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน นำไปเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้วย ซึ่งบูรณาการร่วมกันหลายส่วน เช่น การตกแต่งห้องเรียน ป.1 และ ป.4 พร้อมกิจกรรมห้องเรียนรู้ BBL ,การตกแต่งและจัดระเบียบห้องสมุด เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลของนักเรียน ,การจัดแสดงห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น และศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยเป็นความร่วมมือของแต่ละคณะ/วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยนครพนม


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://goo2url.com/BQhJh

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด