• July 21, 2019
  • Online 10

มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

: นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์   : 22 ก.พ. 2562 เวลา 12:02:28 น. | : 222

วันนี้ (22 ก.พ. 62) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแพงพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้นายวันเฉลิม อุปราคม รักษาการ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 25 คน นำโดย นายพิษณุวัตร  สุจวิพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพและพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา รวมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีเจ้าหน้า กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

การศึกษาดูงานวันนี้นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มองว่า มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในงานของกองพัฒนานักศึกษา จึงได้ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน ด้านการให้บริการนักศึกษา และด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษาในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด