• July 21, 2019
  • Online 16

ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 22 ก.พ. 2562 เวลา 23:36:20 น. | : 333

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.30 น. งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อก้าวทันพลวัตรการศึกษาของโลก" (Module 2) ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมฟอร์เรสท์ โรงแรมเอสเคป เขาใหญ่ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ

ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการเมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา มีกิจกรรมหลากหลายให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แสดงความคิดเห็น ร่วมออกแบบหลักสูตรการการเรียนสอนที่ทันสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังได้นำคณะผู้บริหารจำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร รวมถึงเรียนรู้ระบบสนับสนุนการศึกษาในด้านต่าง ๆ ซึ่งมองว่า มหาวิทยาลัยจะมีคุณภาพและศักยภาพนั้น บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก กล่าวเพิ่มเติม


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://goo2url.com/tqXid

 

รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด