• July 21, 2019
  • Online 16

มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22

: นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์   : 25 ก.พ. 2562 เวลา 19:34:45 น. | : 514

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานแถลงข่าว งานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22 ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์ของพ่อ..ร้อยต่อนวัตกรรมการเกษตร" โดยมี นายรังสรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม และนายวิทยา สิทธิราช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมแถลงข่าว ณ โถงชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ (ขามเฒ่า)


นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า "ภาคการเกษตรของจังหวัดนครพนม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด เพราะประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หากทุกคนสามารถพัฒนาการเกษตรของตนเองได้ ก็จะนำมาซึ่งรายได้ของทุกคน เป็นการยกระดับให้ทุกคนอยู่ดี กินดี มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง ที่มีปัจจัยที่สามารถพึ่งพาเกื้อหนุน หาได้ ผลิตได้ ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22 นี้ จะเป็นส่วนที่เข้ามาเติมเต็มให้กับพี่น้องเกษตรกรตลอดจนประชาชนที่สนใจ หรือแม้กระทั้งผู้ประกอบการ นักเรียนและนักศึกษา เพราะจะเป็นการบูรณาการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ในการน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาและองค์ความรู้ด้านการเกษตร เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาสินค้าเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการด้านการตลาดมาถ่ายทอดให้กับทุกคนให้ได้มาแลกเปลี่ยนแนวความคิด และเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อนำไปปรับใช้กับการเกษตรของตนเอง ซึ่งภายในงานจะมีการแสดงกว่า 100 บูธ โดยแต่ละบูธก็จะมีองค์ความรู้ที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นด้านพืช สัตว์ ประมง เครื่องจักรกล เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีอาหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า "การจัดงานในปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี จัดงานระหว่างวันที่ 1 - 9 มีนาคม 2562 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ (ขามเฒ่า) การจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ได้ดำเนินการจัดงานติดต่อกันมาเป็นปีที่ 22 และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้ให้การสนับสนุนร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการ การประกวดแข่งขันภายในงาน โดยการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขงมีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อกระจายโอกาสในการบริการวิชาการ/บริการวิชาชีพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สังคม ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งในปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้�

ด้านนิทรรศการทางการเกษตร มีการจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นวัตกรรมเทคโนโลยีโพรไบโอติก : ผลิตภัณฑ์เจลพร้อมดื่มรสผลไม้เสริมโพรไบโอติก� นวัตกรรมเทคโนโลยีอิมัลชัน: ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอิมัลชันรสผลไม้� นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูป: นวัตกรรมเคลื่นอัลตร้าโซนิคการอบแห้งสับปะรด� นวัตกรรมการจัดการศัตรูพืชแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาด Smart farming system นิทรรศการแสดงเทคโนโลยีเพาะขยายพันธุ์สัตว์ : วิธีการทำน้ำเชื้อแช่แข็ง การผสมเทียม การย้ายฝากตัวอ่อน และการเลี้ยงตัวอ่อนในหลอดแก้วของสัตว์ นิทรรศการนวัตกรรมอาหารปลอดภัย Food Security:การนำสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์แทนการใช้ยาปฏิชีวนะ� และนิทรรศการ NPU Beef ในอนาคต : การสร้างสายพันธุ์โคเนื้อนครพนมในอนาคต เป็นต้น

ด้านกิจกรรมการฝึกอบรมและเสวนา ตลอดทั้ง 9 วัน อาทิเช่น อบรมเรื่อง การผลิตโคเนื้อคุณภาพดีก้าวข้ามทศวรรษใหม่ เสวนาวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อการผลิตลิ้นจี่” และการอบรมเรื่อง นวัตกรรมการเพาะเห็ดด้วยฟางข้าว เป็นต้น

กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน อาทิเช่น ประกวดเถียงนาสร้างสรรค์ ประกวดโคมไฟแขวน การประกวดชุดประดิษฐ์จากวัสดุพื้นบ้าน การแข่งขันดอกไม้ใบตองประเภทบายศรีสู่ขวัญ ประกวดพืชผลิตทางการเกษตร (ข้าวโพด แตงโม) แข่งขันจับปลาไหล แข่งขันตกปลา ประกวดสุนัข ประกวดไก่งวง ประกวดเป็ดเทศ ประกวดโคเนื้อ เป็นต้น

สำหรับการออกร้านจำหน่ายสินค้า NPU Market ผลิตภัณฑ์และสินค้าจากบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม� ตลาดชุมชน เปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงออกร้านจำหน่ายสินค้า ร้านค้าจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าพื้นเมือง พันธุ์ไม้นานาชนิด เครื่องจักรกลทางการเกษตร อีกทั้งยังมีงานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าเกษตรนครพนม การแสดงศิลปวัฒนธรรมและเวทีบันเทิงทุกค่ำคืน ที่จะมาสร้างความสนุกสนานภายในงาน�

สามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ www.facebook.com/Kasetlumnamkhong หรือ โทร. 0 4253 2471

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด