• July 21, 2019
  • Online 23

ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 27 ก.พ. 2562 เวลา 01:07:20 น. | : 368

ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้อาจารย์สุภาวรรณ ฤากำลัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 56 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และประเพณีไทย ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศดานัง-มหาวิทยาลัยดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เพื่อให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาเวียดนาม ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศดานัง-มหาวิทยาลัยดานัง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีซึ่งกันและกัน โดยมีอาจารย์นิดาพร อาจประจญ อาจารย์คณะครุศาสตร์ และนาวสาว เวิน ก่าวถิฮอง นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเดินทางในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ดร.ด่าว ถิ แทง เฟือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศดานัง-มหาวิทยาลัยดานัง พร้อมคณาจารย์ให้การต้อนรับ

อาจารย์สุภาวรรณ ฤากำลัง เปิดเผยว่า การมาจัดกิจกรรมครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยนครพนมและมหาวิทยาลัยดานัง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน และเพื่อให้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีผลเป็นรูปธรรมในด้านการให้บริการทางวิชาการ จึงได้นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาไทยให้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศดานัง-มหาวิทยาลัยดานัง เพื่อเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาไทยให้กับนักศึกษาเวียดนาม โดยมีทั้งนักศึกษาเวียดนามที่เรียนสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน โดยให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาเวียดนาม เนื่องจากเป็นวัยที่มีความใกล้เคียงกัน จึงทำให้การเรียนรู้เกิดความสนุกและเข้าใจในเนื้อหาต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น อาจารย์สุภาวรรณ ฤากำลัง กล่าว

ซึ่งฐานการเรียนรู้ได้แบ่งออกเป็น 5 ฐาน ดังนี้

-ฐานพื้นฐานสารไทย

-ฐานเรียนรู้คำนำไปใช้

-ฐานพูดจาภาษาไทย

-ฐานรับสารดีมีสาระ และ

-ฐานสารใจไทยออนทัวร์

โดยเน้นในด้านการเสริมพื้นฐานของหลักภาษาไทย ทักษะการส่งสารและการรับสาร ผสมกับสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่ง่ายต่อการเรียนรู้และการจดจำ นอกจากนักศึกษาเวียดนามจะได้ทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ของวิชาภาษาไทย การทำกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมและนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศดานัง-มหาวิทยาลัยดานัง ยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองสถาบันอีกด้วย


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://goo2url.com/QXTqM

 

รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม จัดโครงการเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมไทย สร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด