• July 21, 2019
  • Online 22

มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562

: นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์   : 27 ก.พ. 2562 เวลา 08:48:35 น. | : 147

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562

โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันคอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ. 62 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร และรางวัลอื่นๆ อีก 3 รางวัล โดยการควบคุมของดร.แสงสุรีย์​ พังแดง​ ดร.วชิรกรณ์ เสนาวังและดร.นาถ สุขศีล และแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ วิทยาลัยธาตุพนม ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี2562 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ. 62 ที่ผ่านมา ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงิน 2 รางวัล ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์การพัฒนาเครื่องแกะและปอกกลีบกระเทียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการ โดยการควบคุมของอาจารย์รชต� มณีโชติ และสิ่งประดิษฐ์เครื่องฝานกล้วยฉาบ โดยการควบคุมของอาจารย์บัญชา� ใต้ศรีโคตร

ภาพการประชุม : https://www.facebook.com/pg/OPNPUThailand/photos/?tab=album&album_id=1229909753842335

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนครพนม�

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด