• July 21, 2019
  • Online 23

มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562

: นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์   : 15 มี.ค. 2562 เวลา 15:12:13 น. | : 170

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.30น. กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562 โดยมี ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม สำหรับ

วาระในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตร และปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 486 คน พิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยาวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 หลักสูตร และพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรใหม่ จำนวน 2หลักสูตร ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนคณบดี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากส่วนกลาง และคณะ/วิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว กว่า 60 ท่าน 

และต้อนรับคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 1 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีกด้วย


ภาพการประชุมทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/OPNPUThailand/photos/?tab=album&album_id=1240207156145928

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2562

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด