• June 18, 2019
  • Online 25

สภามหาวิทยาลัยนครพนม สรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

: นางสาวพิมพิกา วะสาร   : 05 เม.ย. 2562 เวลา 13:45:05 น. | : 241

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักวิทยบริการ ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยานครพนมผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และนายบุญเลิศ โพธิ์ขำ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ 2 ท่าน คือ นายปรีชา อาษาวัง และ ผศ.ดร.สุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์


ข่าว: พิมพิกา วะสาร

ภาพ: สุชาติ ศรีอุบล

 

รอบรั้วกันเกรา : สภามหาวิทยาลัยนครพนม สรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
รอบรั้วกันเกรา : สภามหาวิทยาลัยนครพนม สรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
รอบรั้วกันเกรา : สภามหาวิทยาลัยนครพนม สรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
รอบรั้วกันเกรา : สภามหาวิทยาลัยนครพนม สรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
รอบรั้วกันเกรา : สภามหาวิทยาลัยนครพนม สรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
รอบรั้วกันเกรา : สภามหาวิทยาลัยนครพนม สรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
รอบรั้วกันเกรา : สภามหาวิทยาลัยนครพนม สรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด