• July 21, 2019
  • Online 8

รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 14 พ.ค. 2562 เวลา 12:41:45 น. | : 113

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับพื้นฐานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้เข้ากับการเรียนการสอนปัจจุบัน

การจัดโครงการ ฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายพุทธรักษ์ มุลเมือง ตำแหน่ง Google for Education Certified Trainer เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น
-การฝึกปฏิบัติ Google Apps for Education เตรียมแผนการสอนและการทํางานร่วมกันผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง
-การสาธิตฝึกปฏิบัติในการทํางานร่วมกันผ่าน Google Drive แนะนําการใช้โปรแกรมนําเสนอผลงาน Google Presentation
-การบรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติในการสร้างเอกสารบน Google Docs, การสร้างโฟลเดอร์บน Google Drive, การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อช่วยจัดการการทํางานร่วมกัน
-การบรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติการออกแบบตารางการคํานวณด้วยโปรแกรม Google Spreadsheet
-การบรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติการสร้างแบบประเมินด้วย Google Form และการสร้างคําถามเพื่อทําแบบทดสอบออนไลน์ และ
-การบรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้ Google Classroom สำหรับห้องเรียน และจัดการไฟล์ต่าง ๆ

ทั้งนี้เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้เข้ากับการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น และนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ดิจิทัล

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด