• July 21, 2019
  • Online 6

มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 14 พ.ค. 2562 เวลา 12:47:28 น. | : 145

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

กิจกรรมครั้งนี้มีการบรรยายแนะนำศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง โดย ผศ.(พิเศษ) เมธา ชูจันทร์ ประธานกรรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดนครพนม การเสวนาในหัวข้อ “รณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง” โดย นายอาทิตย์ ผดุงเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นายอดิศักดิ์ โพนไชยยา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ตำบลนาราชควาย และนายธีรพงษ์ ไชยรี แกนนำหลักในการสร้างประชาธิปไตยในชุมชนบ้านนาโพธิ์ ตำบลบ้านผึ้ง มีนางสาวจารุกัญญา อุดานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรดำเนินรายการ

นอกจากนี้มีการแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมหาแนวทางพัฒนาประชาธิปไตยในบทบาทภาคพลเมืองท้องถิ่นของตน ทั้งในส่วนของผู้นำชุมชน นักเรียน และนักศึกษา ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สร้างความแข็งแรงให้ประชาชนในพื้นที่ทำงานภาคพลเมือง เพื่อเป็นรากฐานต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของชาติ ซึ่งมีการขยายเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยออกเป็น 4 พื้นที่ คือ อำเภอเมือง อำเภอศรีสงคราม อำเภอธาตุพนม และอำเภอนาแก ตามการแบ่งเขตการเลือกตั้งของจังหวัดนครพนม ในวันที่ 11-12 และวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีรณรงค์ประชาธิปไตยและเรียนรู้การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด