• July 21, 2019
  • Online 19

มนพ. ประกาศนโยบายลดโลกร้อน ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 15 พ.ค. 2562 เวลา 20:45:58 น. | : 250

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมใจประหยัดพลังงาน หรือ NPU Family”s Energy Saving for All โดยกิจกรรมมีการแสดงสัญลักษณ์ชู 2 นิ้ว และกำกำปั้น เป็นเลขสองและเลขศูนย์ เพื่อสื่อความหมายลดการใช้พลังงาน 20 % ภายใน 6 เดือน นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยนครพนมยังได้ประกาศนโยบายการประหยัดพลังงาน คือจะลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นด้านไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิงหรือน้ำประปา ให้ลดลง 20% ภายใน 6 เดือน โดยอ้างอิงการใช้พลังงานจากค่าเฉลี่ยในไตรมาสแรกของปี 2562 เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยโครงการนี้เกิดขึ้นจากมติของคณะรัฐมนตรี เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านการประหยัดพลังงานของประเทศ มีมาตรการให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดการใช้พลังงานร้อยละ 10 จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://goo2url.com/Cud3S

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประกาศนโยบายลดโลกร้อน ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประกาศนโยบายลดโลกร้อน ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประกาศนโยบายลดโลกร้อน ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประกาศนโยบายลดโลกร้อน ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประกาศนโยบายลดโลกร้อน ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประกาศนโยบายลดโลกร้อน ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประกาศนโยบายลดโลกร้อน ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประกาศนโยบายลดโลกร้อน ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประกาศนโยบายลดโลกร้อน ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประกาศนโยบายลดโลกร้อน ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประกาศนโยบายลดโลกร้อน ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประกาศนโยบายลดโลกร้อน ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประกาศนโยบายลดโลกร้อน ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประกาศนโยบายลดโลกร้อน ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประกาศนโยบายลดโลกร้อน ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประกาศนโยบายลดโลกร้อน ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประกาศนโยบายลดโลกร้อน ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประกาศนโยบายลดโลกร้อน ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประกาศนโยบายลดโลกร้อน ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประกาศนโยบายลดโลกร้อน ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด