• June 18, 2019
  • Online 15

มนพ. ประชุมหัวหน้าส่วนงาน ชี้แจงการคิดภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของ มนพ.

: นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี   : 06 มิ.ย. 2562 เวลา 15:19:53 น. | : 236

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดประชุมชี้แจงการประเมินภาระงานในการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม โดยใช้เครื่องมือการประเมินค่างานของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้มีฐานข้อมูลประกอบการประเมินค่าภาระงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โครงการจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ดิจิทัล)

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมหัวหน้าส่วนงาน ชี้แจงการคิดภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมหัวหน้าส่วนงาน ชี้แจงการคิดภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมหัวหน้าส่วนงาน ชี้แจงการคิดภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมหัวหน้าส่วนงาน ชี้แจงการคิดภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมหัวหน้าส่วนงาน ชี้แจงการคิดภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมหัวหน้าส่วนงาน ชี้แจงการคิดภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมหัวหน้าส่วนงาน ชี้แจงการคิดภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมหัวหน้าส่วนงาน ชี้แจงการคิดภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมหัวหน้าส่วนงาน ชี้แจงการคิดภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมหัวหน้าส่วนงาน ชี้แจงการคิดภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมหัวหน้าส่วนงาน ชี้แจงการคิดภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมหัวหน้าส่วนงาน ชี้แจงการคิดภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมหัวหน้าส่วนงาน ชี้แจงการคิดภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมหัวหน้าส่วนงาน ชี้แจงการคิดภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมหัวหน้าส่วนงาน ชี้แจงการคิดภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมหัวหน้าส่วนงาน ชี้แจงการคิดภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมหัวหน้าส่วนงาน ชี้แจงการคิดภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมหัวหน้าส่วนงาน ชี้แจงการคิดภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมหัวหน้าส่วนงาน ชี้แจงการคิดภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของ มนพ.

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด