• June 18, 2019
  • Online 101

มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

: นางสาวอรปวีณ์ บัวชู   : 06 มิ.ย. 2562 เวลา 17:17:44 น. | : 114

วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมการแข่งขันรอบสุดท้าย Final Pitching นำเสนอผลงาน “การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ” เพื่อค้นหาสุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน ระหว่าง นักศึกษา ชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการสร้างธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชน ที่จะเป็นกลไกพัฒนา และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนมที่ดีขึ้นต่อไป ณ ห้องบรรยาย 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

โดยในวันนี้ มีกลุ่มนักศึกษา และ Coach ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อสังคม นำเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยนครพนม มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ศูนย์พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มูลนิธิศรีโคตรบูร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม และกลุ่มนักธุรกิจจิตอาสา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน ทั้งสิ้น จำนวน 6 แผนธุรกิจ ได้แก่

1.กลุ่มนาจอก-อาจสามารถ  จากนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2.กลุ่มบ้านโพน       จากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.กลุ่มธาตุพนม      จากนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม

4.กลุ่มนาหว้า         จากนักศึกษาวิทยาลัยนาหว้า

5.กลุ่มศรีเวินชัย    จากนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีเวินชัย

6.กลุ่มท่าเรือ         จากนักศึกษาวิทยาลัยนาหว้า


โดยผลการประกวดการนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม ผลงานชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มท่าเรือ ( พื้นที่ อ.นาหว้า จ.นครพนม ) จากนักศึกษาวิทยาลัยนาหว้า และรองชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มบ้านโพน ( พื้นที่ อ.เมือง จ.นครพนม ) จากนักศึกษาวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสุปรี เบ้าห์สิงสวย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท กล่าวว่าเป้าหมายหลักของโครงการนี้ คือการได้เข้าไปพัฒนาชุมชน โดยมีนักศึกษา Coach และภาคีเครือข่าย ร่วมกันเข้าไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรมการออกแบบโมเดลแผนธุรกิจด้านการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือหลัก และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญให้แก่คนในชุมชนได้

“หลังจากนี้ กลุ่มชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก จะได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย และเป็นกลุ่มชุมชนแกนหลัก ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างแผนธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เพื่อร่วมสร้างเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน ภายใน 24 เดือน และหลังจากนี้จะเป็นการเข้าไปศึกษาชุมชนอย่างจริงจัง และร่วมการมองหาวิธีได้เรียนรู้ ทำงาน วางแผน และลงทำงานกับชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อยกระดับศักยภาพในชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป”

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จับมือ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ จัด Final Pitching สุดยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด