• June 18, 2019
  • Online 22

มนพ. ร่วมหารือ มจพ. เปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณวุฒิทางวิชาการที่สูงขึ้นในระดับมหาบัณฑิต

: นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี   : 07 มิ.ย. 2562 เวลา 13:19:17 น. | : 128

วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.พันตรี โคมพิทยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม ผศ.ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี ผู้ช่วยอธิการบดี และนายฉลาด แพงดวงแก้ว ร่วมหารือกับคณบดี และผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการเปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณวุฒิทางวิชาการที่สูงขึ้นในระดับมหาบัณฑิต

โดยในเบื้องต้นได้รับการตอบรับการเปิดหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมให้บรรลุตามแนวทางการพัฒนาที่อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมได้วางแนวทางไว้ พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาให้บุคลากรดังกล่าวมีกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กรมหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป


ภาพ : นายฉลาด แพงดวงแก้ว

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมหารือ มจพ. เปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณวุฒิทางวิชาการที่สูงขึ้นในระดับมหาบัณฑิต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมหารือ มจพ. เปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณวุฒิทางวิชาการที่สูงขึ้นในระดับมหาบัณฑิต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมหารือ มจพ. เปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณวุฒิทางวิชาการที่สูงขึ้นในระดับมหาบัณฑิต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมหารือ มจพ. เปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณวุฒิทางวิชาการที่สูงขึ้นในระดับมหาบัณฑิต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมหารือ มจพ. เปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณวุฒิทางวิชาการที่สูงขึ้นในระดับมหาบัณฑิต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมหารือ มจพ. เปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณวุฒิทางวิชาการที่สูงขึ้นในระดับมหาบัณฑิต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมหารือ มจพ. เปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณวุฒิทางวิชาการที่สูงขึ้นในระดับมหาบัณฑิต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมหารือ มจพ. เปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณวุฒิทางวิชาการที่สูงขึ้นในระดับมหาบัณฑิต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมหารือ มจพ. เปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณวุฒิทางวิชาการที่สูงขึ้นในระดับมหาบัณฑิต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมหารือ มจพ. เปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณวุฒิทางวิชาการที่สูงขึ้นในระดับมหาบัณฑิต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมหารือ มจพ. เปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณวุฒิทางวิชาการที่สูงขึ้นในระดับมหาบัณฑิต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมหารือ มจพ. เปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณวุฒิทางวิชาการที่สูงขึ้นในระดับมหาบัณฑิต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมหารือ มจพ. เปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณวุฒิทางวิชาการที่สูงขึ้นในระดับมหาบัณฑิต
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมหารือ มจพ. เปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณวุฒิทางวิชาการที่สูงขึ้นในระดับมหาบัณฑิต

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด