• June 18, 2019
  • Online 59

มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 10 มิ.ย. 2562 เวลา 09:17:47 น. | : 45

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผศ.พรรษมน บุษบงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมมิ่งนครพนม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

นอกจากนี้ทางคณะศึกษาดูงานยังให้ความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการรับนักศึกษาตามระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยนครพนม ,การบริหารจัดการหลักสูตรที่มีการรวมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าด้วยกัน ,ศึกษา Best Practice ระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม และการบริหารงานของสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งนี้เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของภาควิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป


ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด