• June 18, 2019
  • Online 18

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

: นางสาวณิชนันทน์ ปู่แก้ว   : 10 มิ.ย. 2562 เวลา 10:46:54 น. | : 42

10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์สุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องลงเวลาปฏิบัติราชการ สำนักงานคณบดี คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี

 

รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด