• July 21, 2019
  • Online 31

มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13

: นางสาวพิมพิกา วะสาร   : 09 ก.ค. 2562 เวลา 16:33:16 น. | : 177

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และบริษัทเดอเบล จำกัด จัดโครงการห้องสมุดนี้...พี่ให้น้อง ปี 13 ประจำปี 2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการฯ และมีนายจารุพล รัตนเสรี ผู้จัดการบริษัท เดอเบล จำกัด สาขาอุดรธานี เป็นตัวแทนร่วมกันส่งมอบห้องสมุดแก่โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายไพฑูรย์ แก้วคำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด เป็นตัวแทนรับมอบ โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ บุคลากรสำนักวิทยบริการ เข้าร่วมพิธีส่งมอบ

นายปรีชา อาษาวัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า โรงเรียนบ้านเนินสะอาด เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งโครงการห้องสมุดนี้..พี่ให้น้อง ปีที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง พัฒนาห้องสมุด และมอบสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนที่มีขนาดเล็กในจังหวัดนครพนม ให้มีศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กวัยอนุบาลจนถึงวัยประถมศึกษา โดยหลังจากนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ บริษัท เดอเบล จำกัด จะเข้ามาช่วยดูแล สร้างบรรยากาศห้องสมุดให้กับน้องๆ ส่งเสริมให้มีทักษะการรักการอ่าน ในชีวิตประจำวันต่อไป

ภาพ/ข้อมูล : พิมพิกา วะสาร

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. และบริษัท เดอเบล จำกัด ส่งมอบห้องสมุดในโครงการ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด