• July 21, 2019
  • Online 28

มนพ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

: นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์   : 11 ก.ค. 2562 เวลา 14:17:33 น. | : 89

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดนครพนม จัดโครงการบริการวิชาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนกินนอนสามัญชนเผ่า สปป.ลาว เนื่องในโอกาสวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำ สัตว์ป่าแห่งชาติ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำปี 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม นำคณะกรรมการบริการวิชาการฯ คณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนกินนอนสามัญชนเผ่า แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงการบริการวิชาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนกินนอนสามัญชนเผ่า สปป.ลาว เป็น 1 ในกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรเเละการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับโรงเรียนกินนอนสามัญชนเผ่า แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการในอนุภาคลุ่มน้ำโขง สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึง ให้คณะกรรมการบริการวิชาการ ฯ ของมหาวิทยาลัยนครพนมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย

ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดเตรียมพันธ์ปลา 5 ชนิด ได้แก่ ปลาไน ปลานวลจันทร์ ปลายี่สก ปลานิล และปลาดุก จำนวนทั้งสิ้น 40,000 ตัว เพาะพันธุ์ โดยสาขาวิชาการประมง คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม จังหวัดนครพนม มอบให้แด่โรงเรียนกินนอนสามัญชนเผ่าฯ หลังจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยปลาลงในสระน้ำภายในโรงเรียน เพื่อให้ทางโรงเรียนได้เพาะเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนต่อไป


ภาพ : งานเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด