NPU CHANNEL : NPU NEWS

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU NEWS
  • การแข่งขันกีฬา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"

การแข่งขันกีฬา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-02-11 22:56:42 439

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12" ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562 การแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12" เป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์การนักศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ภายใต้แนวคิด “NPU สามัคคี มีน้ำใจ รวมสายใย ชาวเหลืองทอง" เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านกีฬา ส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวของนักศึกษา รวมถึงเพื่อเป็นการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬา เข้าร่วมเป็นนักกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นตัวแทนสถาบันในการเข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ มีตัวแทนนักกีฬาจากแต่ละคณะ/วิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน ------------------------------------------------------------------- ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : www.npu.ac.th Facebook : Nakhon Phanom University Thailand Youtube : http://www.youtube.com/c/TheNPUCHANNEL #npuchannel #wenpu #npufamily


VIDEO


HOT LINK