NPU CHANNEL : NPU SPECIAL

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU SPECIAL
  • VTR บทสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 อาจารย์ ดร.น้ำ คำมุลตรี

VTR บทสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 อาจารย์ ดร.น้ำ คำมุลตรี

2020-09-08 13:43:09 122

จากวันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ | อาจารย์ ดร.น้ำ คำมุลตรี บทสัมภาษณ์ชีวิตการรับราชการ อาจารย์ ดร.น้ำ คำมุลตรี ครู (คศ.3) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ติดตามชีวิตการทำงาน จากจุดเริ่มต้น จนถึงวันเกษียณ ของท่านอาจารย์ ดร.น้ำ คำมุลตรี ได้ในบทสัมภาษณ์นี้ครับ ----------------- ประวัติ อาจารย์ ดร.น้ำ คำมุลตรี ตำแหน่ง ครู (คศ.3) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี วัน เดือน ปีเกิด 22 พฤษภาคม 2503 วันบรรจุ 24 มิถุนายน 2528 วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช -------------- ประวัติการรับราชการ 24 มิถุนายน 2528 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 สังกัด วิทยาลัยเกษตรกรรม นครพนม 1 ตุลาคม 2533 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4 สังกัด วิทยาลัยเกษตรกรรม นครพนม 1 ตุลาคม 2536 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 5 สังกัด วิทยาลัยเกษตรกรรม นครพนม 14 มิถุนายน 2537 ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 5 สังกัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม 2 ตุลาคม 2539 ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6 สังกัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม 1 ตุลาคม 2543 ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 สังกัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม 24 ธันวาคม 2547 ตำแหน่ง ครู (คศ. 2) สังกัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม 1 กุมภาพันธ์ 2549 ตำแหน่ง ครู (คศ.2) วิทยฐานะชำนาญการ สังกัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม 2 กรกฎาคม 2551 ตำแหน่ง ครู (คศ.3) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม ปัจจุบัน ตำแหน่ง ครู (คศ.3) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี


VIDEO


HOT LINK