NPU CHANNEL : NPU SPECIAL

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU SPECIAL
  • สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ด้วยความเพียรที่ภาคภูมิ : อาจารย์สุขุม สุดโกทา

สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ด้วยความเพียรที่ภาคภูมิ : อาจารย์สุขุม สุดโกทา

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2023-09-26 15:52:22 350

วีดีโอเชิดชูเกียรติ"ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม" ประจำปี 2566 นายสุขุม สุดโกทา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 พฤศจิกายน 2505 ภูมิลำเนา จังหวัดขอนแก่น วันบรรจุ วันที่ 11 เมษายน 2531 วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรผสมผสาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) รวมอายุราชการ 35 ปี


VIDEO


HOT LINK