เกี่ยวกับ มนพ. : สารจากอธิการบดี

  • Home
  • เกี่ยวกับ มนพ. : สารจากอธิการบดี

2562

"ศิษย์จงทำหน้าที่ของตน คือ เป็นทั้งลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นศิษย์ที่ดีของครู ครูเองก็ทำหน้าที่ในการพัฒนาศิษย์ให้เจริญทั้งปัญญา และคุณธรรมอันงอกงามถึงพร้อมการเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเรา"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK