แนะนำหน่วยงาน : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

  • Home
  • แนะนำหน่วยงาน : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. ประสานตรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี
Assoc.Prof.Dr.Tassana Prasarntree

รักษาราชการแทนอธิการบดี
Phone : 0 4253 2477 -8
Email : prasantri@npu.ac.th


รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มังคละคีรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
Asst.Prof.Dr.Nutcharat Mangkarakeree

รองอธิการบดี
Phone : 0 4253 2477 -8
Email : nutcharat@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไข่มุกข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเนียง ไข่มุกข์
Asst. Prof.Samniang Khaimuk

รองอธิการบดี
Phone : 0 4253 2477 -8
Email : sn999k@hotmail.com


อาจารย์ มูลสิงห์
อาจารย์เอื้อ มูลสิงห์
Mr.Auea Mulsing

รองอธิการบดี
Phone : 0 4253 2477 -8
Email : mulsing.a@npu.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข
Assoc. Prof. Dr.Suttipat Srisuk

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
Phone : 0 4253 2477-8
Email : srisuk.s@gmail.com


ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา ธงพานิช
Asst.Prof.Dr.Phichittra Tongpanit

ผู้ช่วยอธิการบดี
Phone : 0 4253 2477 -8
Email : phichittra@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวี อุดร
Asst.Prof.Dr.Nawee Udorn

ผู้ช่วยอธิการบดี
Phone : 042 532 477-8
Email : nawee@npu.ac.th


อาจารย์ พงษ์โสภณ
อาจารย์นิภาภัทร พงษ์โสภณ

ผู้ช่วยอธิการบดี
Phone : 042532477-8
Email : nipaphat@npu.ac.th


อาจารย์ อุไรวงศ์
อาจารย์วันเพ็ญ อุไรวงศ์
Mrs. Wanpen Uraiwong

ผู้ช่วยอธิการบดี
Phone : 0 4253 2477 -8
Email : Wanpenurai101@gmail.com


คณบดี

อาจารย์ ดร. อินทนนท์
อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
Dr.Worawut Intanon

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Phone : 0 4258 7100
Email : worawut_i@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข
Asst. Prof. Dr. Anong Rungsook

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Phone : 0 4258 7288
Email : anongaccord@yahoo.com


อาจารย์ ตั้งตระกูล
อาจารย์สุรศักดิ์ ตั้งตระกูล
Mr. Surasak Thungthakool

คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
Phone : 042 532 545
Email : surasak_ttk@hotmail.com


อาจารย์ บางศิริ
อาจารย์ชัยกร บางศิริ
Mr.Chaiyakorn Bangsiri

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Phone : 0 4250 3777
Email : Chaiyakorn7@gmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยตะโคตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร
Asst. Prof. Dr. Pornsak Yatakoat

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
Phone : 0 4250 3776
Email : p_yatakoat@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.อ.ดร. หาญรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
Asst. Prof. Dr.Chanwit Hanrintra

คณบดีคณะครุศาสตร์
Phone : 0 4258 7181
Email : Hanrin.chanwit@gmail.com


รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข
Assoc. Prof. Dr. Suttipat Srisuk

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Phone : 0 4250 3558
Email : srisuk.s@gmail.com


พลอากาศตรี อาชวาคม
พลอากาศตรีนภาพล อาชวาคม
Air Vice Marshal NAPHAPHOL AJAWAKOM

รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ
Phone : 0 4253 1564
Email : naphaphol@gmail.com


อาจารย์ ดร. ดอนประเพ็ง
อาจารย์ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง
Dr. Boonrod Donprapeng

คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
Phone : 0 4251 2196
Email : br_17happy@hotmail.com


อาจารย์ ดร. ชุณหบุญญทิพย์
อาจารย์ ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
Dr.Prompassorn Chunhabunyatip

คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
Phone : 042 532 468
Email : Prompassorn@npu.ac.th


อาจารย์ ตามา
อาจารย์รชต ตามา
Mr. Rachata Tama

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
Phone : 0 4259 9649
Email : rachata.tama@npu.ac.th


อาจารย์ กันหาคุณ
อาจารย์สุมิตรชัย กันหาคุณ
Mr. Sumitchai Kanhakhun

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า
Phone : 0 4219 0272
Email : s_nawa@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โคมพิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันตรี โคมพิทยา
Asst. Prof. Dr. Pantre Kompitaya

ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม
Phone : 0 4254 0442
Email : pantre@npu.ac.th


ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มิขะมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา
Asst.Prof.Dr. Kanlaya Mikhama

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Phone : 0 4258 7291
Email : Kanlaya@npu.acth


นาย อาษาวัง
นายปรีชา อาษาวัง
Mr. Preecha Asawang

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
Phone : 0 4252 7285
Email : preecha@npu.ac.th


นาย เอี่ยมสม
นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม
Mr. Pattawat Auemsom

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
Phone : 0 4253 2477-8
Email : pattawat@npu.ac.th


นางสาว อาษาพันธ์
นางสาววชิราพรรณ อาษาพันธ์
MissVachiraphan Asaphan

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
Phone : 0 4253 2477-8
Email : vachiraphan@npu.ac.th


นาง ไตรสิริโชค
นางพสณชนก ไตรสิริโชค
Mrs.Posnachanoke Traisirichoke

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Phone : 042 532 477 -8
Email : Pr_npu@npu.ac.th


นางสาว ศรีลาอ่อน
นางสาวชลธิชา ศรีลาอ่อน
MissChonticha Srilaon

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Phone : 0 4253 2477-8
Email : chonthicha@npu.ac.th


นาย อุปราคม
นายวันเฉลิม อุปราคม
Mr. Vanchalerm Uparakom

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
Phone : 0 4253 2477-8
Email : 12Vn@gmail.com


HOT LINK