เกี่ยวกับ : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

  • Home
  • เกี่ยวกับ : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันจันทึก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก
Asst. Prof. Phatthanaphong Wanchanthuek, Ph.D.

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม


รองอธิการบดี

ดร. พิริยะพลิน
ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน
Dr.Theerath Piriyapalin

รองอธิการบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์
Asst. Prof. Dr. Treepop Chinboon

รองอธิการบดี


รองศาสตราจารย์ ดร. พรลภัสรชกร
รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร
Assoc. Prof. Dr. Kornchai Phornlaphatrachakorn

รองอธิการบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มังคละคีรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
Asst. Prof. Dr. Nutcharat Mangkarakeree

รองอธิการบดี


รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณาภิรมย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
Assoc. Prof. Dr. Suda Suwannapirom

รองอธิการบดี


ดร. ผงคลี
ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี
Dr. Anirut Pongklee

รองอธิการบดี


ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ ภารัตนวงศ์
อาจารย์ทวิช ภารัตนวงศ์
Mr.Thawit Pharatanavong

ผู้ช่วยอธิการบดี


อาจารย์ มูลสิงห์
อาจารย์เอื้อ มูลสิงห์
Mr. Auea Mulsing

ผู้ช่วยอธิการบดี


ดร. อินทรายุทธ
ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
Dr. Sitthipong Inthayut

ผู้ช่วยอธิการบดี


อาจารย์ กันปัญญา
อาจารย์กาญจน์ กันปัญญา
Dr. Kan Kanpanya

ผู้ช่วยอธิการบดี


อาจารย์ หลาบหนองแสง
อาจารย์สุริยนต์ หลาบหนองแสง
Mr.Suriyon Lapnongseang

ผู้ช่วยอธิการบดี


อาจารย์ มณีกุล
อาจารย์พงฬ์นธี มณีกุล
Mr. Pongnathee Maneekul

ผู้ช่วยอธิการบดี


ดร. แก่นสุวรรณ
ดร.มุทุดา แก่นสุวรรณ
Dr. Mutuda Keansuwan

ผู้ช่วยอธิการบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หอมดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี
Asst. Prof. Dr. Tipaporn Homedee

ผู้ช่วยอธิการบดี


ดร. เจียวิริยบุญญา
ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา
Dr. Poonnatree Jiaviriyaboonya

ผู้ช่วยอธิการบดี


อาจารย์ จิตนิยม
อาจารย์ชิบ จิตนิยม
Mr. Chib Jitniyom

ผู้ช่วยอธิการบดี


คณบดี

ดร. อินทนนท์
ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
Dr. Worrawut Inthanon

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข
Asst. Prof. Dr. Anong Rungsook

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์ ตั้งตระกูล
อาจารย์สุรศักดิ์ ตั้งตระกูล
Mr. Surasak Thungthakool

คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี


รองศาสตราจารย์ ดร. สิระธนกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล
Assoc. Prof. Dr. Kumron Sirathanakul

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยตะโคตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร
Asst. Prof. Dr. Pornsak Yatakoat

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.อ.ดร. หาญรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
Asst. Prof. Chanwit Hanrintra

คณบดีคณะครุศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข
Assoc. Prof. Dr. Sanun Srisuk

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร. พรลภัสรชกร
รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร
Assoc. Prof. Dr. Kornchai Phornlaphatrachakorn

รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ


ดร. ดอนประเพ็ง
ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง
Dr. Boonrod Donprapeng

คณบดีวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีนครพนม


ดร. อารมณ์รักษ์
ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์
Dr. Suthep Aromrucks

คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ


นาย ตามา
นายรชต ตามา
Mr. Rachata Tama

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรมศรีสงคราม


นาย กันหาคุณ
นายสุมิตรชัย กันหาคุณ
Mr. Sumichai Kunhakool

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า


ดร. โคมพิทยา
ดร.พันตรี โคมพิทยา
Dr. Pantre Kompitaya

ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม


รองศาสตราจารย์ ดร. พัฒนเศรษฐานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์
Assoc. Prof. Dr. Singthong Pattanasetthanon

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


ดร. ผงคลี
ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี
Dr. Anirut Pongklee

รองอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม (พนมพิทยพัฒน์)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิระบูชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพล ศิระบูชา
Asst. Prof.Theeraphol Sirabucha

รักษาราชการแทนคณบดีสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี


ผู้อำนวยการ

อาจารย์ สุระนรากุล
อาจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล
Mr. Tanapat Suranarakul

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


ดร. เจียวิริยบุญญา
ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา
Dr. Poonnatree Jiaviriyaboonya

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา


นาย อาษาวัง
นายปรีชา อาษาวัง
Mr. Preecha Asawang

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ


นาย เอี่ยมสม
นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม
Mr. Pattawat Auemsom

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณาภิรมย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
Assoc. Prof. Dr. Suda SuwannapiromSuda Suwannapirom

รองอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร


นาย คงโสมา
นายพาทิศ คงโสมา
Mr. Patis Kongsoma

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง


นางสาว ศรีลาอ่อน
นางสาวชลธิชา ศรีลาอ่อน
MissChonticha Srilaoon

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน


นาย อุปราคม
นายวันเฉลิม อุปราคม
Mr. Vanchalerm Uparakom

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


นางสาว แก้วไกรสร
นางสาวรสสุคนธ์ แก้วไกรสร
MissRotsukhon Kaewkraison

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


HOT LINK