เกี่ยวกับ : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

  • Home
  • เกี่ยวกับ : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสานตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี
Asst.Prof.Dr.Tassana Prasarntree

รักษาราชการแทนอธิการบดี
Phone : 0 4253 2477 -8
Email : prasantri@npu.ac.th


ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มังคละคีรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
Asst.Prof.Dr.Nutcharat Mangkarakeree

ผู้ช่วยอธิการบดี
Phone : 0 4253 2477 -8
Email : nutcharat@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา ธงพานิช
Asst.Prof.Dr.Phichittra Tongpanit

ผู้ช่วยอธิการบดี
Phone : 0 4253 2477 -8
Email : phichittra@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวี อุดร

ผู้ช่วยอธิการบดี
Phone :
Email :


อาจารย์ มูลสิงห์
อาจารย์เอื้อ มูลสิงห์
Mr.Auea Mulsing

ผู้ช่วยอธิการบดี
Phone : 0 4253 2477 -8
Email : mulsing.a@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไข่มุกข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเนียง ไข่มุกข์

ผู้ช่วยอธิการบดี
Phone : 0 4253 2477 -8
Email : sn999k@hotmail.com


คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มังคละคีรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
Asst.Prof.Dr.Nutcharat Mangkarakeree

รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Phone : -
Email : nutcharat@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข
Asst. Prof. Dr. Anong Rungsook

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Phone :
Email :


อาจารย์ ตั้งตระกูล
อาจารย์สุรศักดิ์ ตั้งตระกูล
Mr. Surasak Thungthakool

คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
Phone :
Email :


อาจารย์ มูลสิงห์
อาจารย์เอื้อ มูลสิงห์

รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Phone : 0 4253 2477 -8
Email : mulsing.a@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยตะโคตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร
Asst. Prof. Dr. Pornsak Yatakoat

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
Phone :
Email :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.อ.ดร. หาญรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
Asst. Prof. Dr.Chanwit Hanrintra

คณบดีคณะครุศาสตร์
Phone :
Email :


รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข
Assoc. Prof. Dr. Sanun Srisuk

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Phone :
Email :


พลอากาศตรี อาชวาคม
พลอากาศตรีนภาพล อาชวาคม
Air Vice Marshal NAPHAPHOL AJAWAKOM

รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ
Phone :
Email :


อาจารย์ ดร. ดอนประเพ็ง
อาจารย์ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง
Dr. Boonrod Donprapeng

คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
Phone :
Email :


อาจารย์ ข่าขันมะณี
อาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี
Mr. Boontham Kharkhanmanee

รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
Phone :
Email :


อาจารย์ ตามา
อาจารย์รชต ตามา
Mr. Rachata Tama

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
Phone :
Email :


อาจารย์ กันหาคุณ
อาจารย์สุมิตรชัย กันหาคุณ
Mr. Sumichai Kunhakool

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า
Phone :
Email :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โคมพิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันตรี โคมพิทยา
Asst. Prof. Dr. Pantre Kompitaya

ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม
Phone :
Email :


ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ประสานตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี
Asst.Prof.Dr. Tassana Prasarntree

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Phone : 0 4253 2477 -8
Email : prasantri@npu.ac.th


นาย อาษาวัง
นายปรีชา อาษาวัง
Mr. Preecha Asawang

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
Phone :
Email :


นาย เอี่ยมสม
นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม
Mr. Pattawat Auemsom

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
Phone :
Email :


นาย คงโสมา
นายพาทิศ คงโสมา
Mr. Patis Kongsoma

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กองบริหารวิชาการ)
Phone :
Email :


นางสาว อาษาพันธ์
นางสาววชิราพรรณ อาษาพันธ์
MissVachiraphan Asaphan

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป)
Phone :
Email :


นางสาว ศรีลาอ่อน
นางสาวชลธิชา ศรีลาอ่อน
MissChonticha Srilaon

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Phone :
Email :


นาย อุปราคม
นายวันเฉลิม อุปราคม
Mr. Vanchalerm Uparakom

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
Phone :
Email :


HOT LINK