เกี่ยวกับ : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

  • Home
  • เกี่ยวกับ : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถาวรจักร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม


รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มังคละคีรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
Asst.Prof.Dr.Nutcharat Mangkarakeree

รองอธิการบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสานตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี
Asst.Prof.Dr.Tassana Prasarntree

รองอธิการบดี


อาจารย์ มูลสิงห์
อาจารย์เอื้อ มูลสิงห์
Mr.Auea Mulsing

รองอธิการบดี


คณบดี

อาจารย์ ดร. อินทนนท์
อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
Dr. Worrawut Inthanon

รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข
Asst. Prof. Dr. Anong Rungsook

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์ ตั้งตระกูล
อาจารย์สุรศักดิ์ ตั้งตระกูล
Mr. Surasak Thungthakool

คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี


รองศาสตราจารย์ ดร. สิระธนกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล
Assoc. Prof. Dr. Kumron Sirathanakul

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยตะโคตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร
Asst. Prof. Dr. Pornsak Yatakoat

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.อ.ดร. หาญรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
Asst. Prof. Dr.Chanwit Hanrintra

คณบดีคณะครุศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข
Assoc. Prof. Dr. Sanun Srisuk

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร. พรลภัสรชกร
รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร
Assoc. Prof. Dr. Kornchai Phornlaphatrachakorn

รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ


อาจารย์ ดร. ดอนประเพ็ง
อาจารย์ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง
Dr. Boonrod Donprapeng

คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม


อาจารย์ ดร. อารมณ์รักษ์
อาจารย์ ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์
Dr. Suthep Aromrucks

คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ


อาจารย์ ตามา
อาจารย์รชต ตามา
Mr. Rachata Tama

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรมศรีสงคราม


อาจารย์ กันหาคุณ
อาจารย์สุมิตรชัย กันหาคุณ
Mr. Sumichai Kunhakool

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โคมพิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันตรี โคมพิทยา
Asst. Prof. Dr. Pantre Kompitaya

ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม


รองศาสตราจารย์ ดร. พัฒนเศรษฐานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์
Assoc. Prof. Dr. Singthong Pattanasetthanon

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


อาจารย์ ดร. ผงคลี
อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี
Dr. Anirut Pongklee

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม (พนมพิทยพัฒน์)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิระบูชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพล ศิระบูชา
Asst. Prof.Theeraphol Sirabucha

รักษาราชการแทนคณบดีสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี


ผู้อำนวยการ

อาจารย์ สุระนรากุล
อาจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล
Mr. Tanapat Suranarakul

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


อาจารย์ ดร. เจียวิริยบุญญา
อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา
Dr. Poonnatree Jiaviriyaboonya

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา


นาย อาษาวัง
นายปรีชา อาษาวัง
Mr. Preecha Asawang

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ


นาย เอี่ยมสม
นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม
Mr. Pattawat Auemsom

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


นางสาว อาษาพันธ์
นางสาววชิราพรรณ อาษาพันธ์
MissVachiraphan Asaphan

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป)


นางสาว ศรีลาอ่อน
นางสาวชลธิชา ศรีลาอ่อน
MissChonticha Srilaon

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน


นาย อุปราคม
นายวันเฉลิม อุปราคม
Mr. Vanchalerm Uparakom

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


นางสาว แก้วไกรสร
นางสาวรสสุคนธ์ แก้วไกรสร
MissRotsukhon Kaewkraison

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กองบริหารวิชาการ)


นาย สมเทพ
นายวิศรุต สมเทพ
Mr.Wissarut Somthep

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ


นาย แพงดวงแก้ว
นายฉลาด แพงดวงแก้ว
Mr. Chalad Pangduangwaew

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรมนุษย์


นาย ยืนนาน
นายจิ่ม ยืนนาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล


HOT LINK