เกี่ยวกับ : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

  • Home
  • เกี่ยวกับ : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ไตรรัตนศิริชัย
รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
Assoc. Prof. Kittichai Triratanasirichai, Ph.D.

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม


รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มังคละคีรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
Asst.Prof.Dr.Nutcharat Mangkarakeree

รองอธิการบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสานตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี
Asst.Prof.Dr.Tassana Prasarntree

รองอธิการบดี


อาจารย์ มูลสิงห์
อาจารย์เอื้อ มูลสิงห์
Mr.Auea Mulsing

รองอธิการบดี


ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา ธงพานิช

ผู้ช่วยอธิการบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวี อุดร

ผู้ช่วยอธิการบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไข่มุกข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเนียง ไข่มุกข์

ผู้ช่วยอธิการบดี


คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มังคละคีรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
Asst.Prof.Dr.Nutcharat Mangkarakeree

รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข
Asst. Prof. Dr. Anong Rungsook

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์ ตั้งตระกูล
อาจารย์สุรศักดิ์ ตั้งตระกูล
Mr. Surasak Thungthakool

คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี


รองศาสตราจารย์ ดร. สิระธนกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล
Assoc. Prof. Dr. Kumron Sirathanakul

รักษาราชการแทน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยตะโคตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร
Asst. Prof. Dr. Pornsak Yatakoat

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.อ.ดร. หาญรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
Asst. Prof. Dr.Chanwit Hanrintra

คณบดีคณะครุศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข
Assoc. Prof. Dr. Sanun Srisuk

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


พลอากาศเอก ปัถวี
พลอากาศเอกอารมย์ ปัถวี
Air Chief Marshal Arom Pattavee

รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ


อาจารย์ ดร. ดอนประเพ็ง
อาจารย์ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง
Dr. Boonrod Donprapeng

คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม


อาจารย์ ตามา
อาจารย์รชต ตามา
Mr. Rachata Tama

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม


อาจารย์ กันหาคุณ
อาจารย์สุมิตรชัย กันหาคุณ
Mr. Sumichai Kunhakool

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โคมพิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันตรี โคมพิทยา
Asst. Prof. Dr. Pantre Kompitaya

ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม


อาจารย์ ดร. ชัยประวิตร
อาจารย์ ดร.ยุทธ์ ชัยประวิตร
Dr.Yudh Jayapravitra

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์


ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ประสานตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี
Asst.Prof.Dr. Tassana Prasarntree

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


นาย อาษาวัง
นายปรีชา อาษาวัง
Mr. Preecha Asawang

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ


นาย เอี่ยมสม
นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม
Mr. Pattawat Auemsom

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


นาย คงโสมา
นายพาทิศ คงโสมา
Mr. Patis Kongsoma

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กองบริหารวิชาการ)


นางสาว อาษาพันธ์
นางสาววชิราพรรณ อาษาพันธ์
MissVachiraphan Asaphan

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป)


นางสาว ศรีลาอ่อน
นางสาวชลธิชา ศรีลาอ่อน
MissChonticha Srilaon

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน


นาย อุปราคม
นายวันเฉลิม อุปราคม
Mr. Vanchalerm Uparakom

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


HOT LINK