หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
1 / 3
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม
2 / 3
ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตทุกท่าน
3 / 3
อาคารศรีโคตรบูรณ์

       
ระเบียบ มนพ. ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2563
   
   
   
คำร้องแสดงความประสงค์ขอแต่งกายตามเพศสภาพ
เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
คำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศ มนพ. เรื่องการเข้ารับการฝึกซ้อมและการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมประจำปีการศึกษา 2562
ม.นครพนม ต้อนรับคณะส่วนล่วงหน้าเข้าตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ม.นครพนม ให้สิทธิ์บัณฑิตแต่งกายตามเพศสภาพ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการจองชุดครุยวิทยฐานะ

วิธีการจองชุดครุยวิทยฐานะ

บัณฑิตและมหาบัณฑิต สามารถทำการจองชุดครุยฯ จากร้านที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น โดยมี 2 ช่องทาง  ได้แก่
1.  จองออนไลน์ผ่านระบบลงทะเบียนบัณฑิต ฯ ที่เมนู จองชุดครุย
     จองได้ตั้งแต่  : วันที่ 12 ตุลาคม 2563 - 20 พฤศจิกายน 2563
    การชำระเงิน :  พิมพ์ใบจองติดต่อชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563  (โดยชำระเต็มจำนวนเท่านั้น)

2.  จองและชำระเงินด้วยตนเอง ที่ห้องโถงชั้น 1 กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม (ข้างศาลจังหวัดนครพนม)
    จองได้ตั้งแต่  :  วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2563
    การชำระเงิน :  ชำระเงิน ณ  ห้องโถงชั้น 1 กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม (ข้างศาลจังหวัดนครพนม)

ราคาชุดครุยวิทยฐานะ

ระดับ  ราคา (บาท)

ค่าประกันความเสียหาย (บาท)

ยอดที่ต้องชำระ (บาท) 
ปริญญาตรี  (เช่าชุด) 800 1,000 1,800
ปริญญาตรี  (ตัดใหม่) 2,000 - 2,000
ปริญญาโท  (เช่าชุด) 1,000 1,000 2,000
ปริญญาโท  (ตัดใหม่) 2,200 - 2,200

**หมายเหตุ**
1.  กรณีเช่าชุด จะได้รับเงินค่าประกันความเสียหายคืน 1,000 บาท เมื่อบัณฑิตนำชุดครุยมาคืนในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
2.  กรณีจองและชำระเงิน ณ ห้องโถงชั้น 1 กองเทคโนโลยีดิจิตัล มหาวิทยาลัยนครพนม บัณฑิตสามารถให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อน มาชำระเงินได้ตามกำหนดการที่แจ้งไว้

การรับชุดครุยวิทยฐานะ

วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2563  ณ ห้องโถงชั้น 1 กองเทคโนโลยีดิจิตัล มหาวิทยาลัยนครพนม (ข้างศาลจังหวัดนครพนม)
หากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบว่าบัณฑิตและมหาบัณฑิต  มีการตัดชุดครุยวิทยฐานะกับร้านอื่นที่ไม่ใช่ร้านที่มหาวิทยาลัยนครพนมกำหนด  และชุดครุยวิทยฐานะที่ตัดมาไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนครพนม  แล้วบัณฑิตกับมหาบัณฑิตไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้  ทางมหาวิทยาลัยนครพนมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น "

ข้อมูลจาก ... ฝ่ายรับจองชุดครุย ฯ

 

การลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

       ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม  จะมีงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ณ  อาคารศรีโคตรบูรณ์  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น  (เมื่อทราบกำหนดการแล้ว มหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในภายหลัง)

       ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ดำเนินการลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ฯ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563  (หากไม่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว  ถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ) โดยขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของท่านโดยละเอียด เนื่องจากข้อมูลในระบบดังกล่าวจะใช้ในการพิมพ์ปริญญาบัตร  ซึ่งหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่มีรายชื่อของท่าน ให้ติดต่อคณะ/วิทยาลัยที่ท่านสังกัดเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที

       หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2562 ได้ กรุณาติดต่อที่คณะ/วิทยาลัย  เพื่อกรอกคำร้องเพื่อขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ฯ พร้อมแนบหลักฐาน  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563  หากไม่ได้ยื่นคำร้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษาหน้า และปีการศึกษาถัดไป

       บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ประสงค์จะแต่งกายตามเพศสภาพ  ให้ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
       1. กด ลงทะเบียน/แก้ไขข้อมูล  =>  ข้อมูลการมีงานทำ/สถานะการเข้ารับ  => ระบุข้อมูลเพศ =>  กดบันทึกข้อมูล  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
       2. โดยต้องกรอกคำร้อง กพน. SD-NPU-02  พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในคำร้อง  นำส่งที่งานกิจการนักศึกษาของคณะ เพื่อกองพัฒนานักศึกษา/ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตดำเนินการเสนอขออนุมัติต่อไป
       ทั้งนี้ จะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายของบัณฑิตอย่างเคร่งครัด

       Download >> แบบคำร้องแสดงความประสงค์ขอแต่งกายตามเพศสภาพเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

แบบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตและมหาบัณฑิต สามารถกรอกคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ในกรณี
       1. ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามสำหรับการขานรายนาม  (โดยเปลี่ยนเฉพาะการขานรายนาม แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลในปริญญาบัตร) 
       2. ขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ไปเป็นปีการศึกษา 2563
       3. ขอดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยทุกกรณีต้องมีเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง และนำส่งคำร้องที่คณะที่ตนเองสังกัด ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
** หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคณะ หรืองานทะเบียนการศึกษา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 042-532-477 ต่อ 702**

       Download >> แบบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 
เผยแพร่โดย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 ต่อ 204 - 207