หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การเข้ารับการฝึกซ้อมและการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562

การลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

      ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม  จะมีงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ณ  อาคารศรีโคตรบูรณ์  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น  (เมื่อทราบกำหนดการแล้ว มหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในภายหลัง)

       ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ดำเนินการลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ฯ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563  (หากไม่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว  ถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ) โดยขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของท่านโดยละเอียด เนื่องจากข้อมูลในระบบดังกล่าวจะใช้ในการพิมพ์ปริญญาบัตร  ซึ่งหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่มีรายชื่อของท่าน ให้ติดต่อคณะ/วิทยาลัยที่ท่านสังกัดเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที

      หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2562 ได้ กรุณาติดต่อที่คณะ/วิทยาลัย  เพื่อกรอกคำร้องเพื่อขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ฯ พร้อมแนบหลักฐาน  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563  หากไม่ได้ยื่นคำร้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษาหน้า และปีการศึกษาถัดไป

      บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ประสงค์จะแต่งกายตามเพศสภาพ  ให้ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
      1. กด ลงทะเบียน/แก้ไขข้อมูล  =>  ข้อมูลการมีงานทำ/สถานะการเข้ารับ  => ระบุข้อมูลเพศ =>  กดบันทึกข้อมูล  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
      2. โดยต้องกรอกคำร้อง กพน. SD-NPU-02  พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในคำร้อง  นำส่งที่งานกิจการนักศึกษาของคณะ เพื่อกองพัฒนานักศึกษา/ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตดำเนินการเสนอขออนุมัติต่อไป
      ทั้งนี้ จะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายของบัณฑิตอย่างเคร่งครัด

      Download >> แบบคำร้องแสดงความประสงค์ขอแต่งกายตามเพศสภาพเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

แบบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตและมหาบัณฑิต สามารถกรอกคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ในกรณี
      1. ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามสำหรับการขานรายนาม  (โดยเปลี่ยนเฉพาะการขานรายนาม แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลในปริญญาบัตร) 
      2. ขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ไปเป็นปีการศึกษา 2563
      3. ขอดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยทุกกรณีต้องมีเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง และนำส่งคำร้องที่คณะที่ตนเองสังกัด ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
** หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคณะ หรืองานทะเบียนการศึกษา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 042-532-477 ต่อ 702**

      Download >> แบบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 
เผยแพร่โดย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 ต่อ 204 - 207