รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา

14 มกราคม - 31 มีนาคม2563     คณะครุศาสตร์


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับบุคคลสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  รุ่นที่ 12

1. เอกสารประกอบ รายละเอียด
2. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา Download ใบสมัคร 

วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่งานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ทุกวัน-เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 63 (ชำระค่าสมัครที่ฝ่ายการเงิน คณะครุศาสตร์ในวันยื่นใบสมัคร)
2. สมัครไม้เว้นวันหยุดราชการ ตั้งเวลา 09.00-16.30 น.