ประชุมวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ประจำปี 2563

20-24 มกราคม2563     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ประจำปี 2563

เรื่อง "ประเด็นแนวโน้ม และจุดอ่อน (Pitfalls) การรักษาโรคเบื้องต้น สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติในยุคประเทศไทย 4.0"

ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

>> กำหนดการ <<