รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

1 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม2563     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
"หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน" ประจำปีการศึกษา 2563 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563

รับจำนวน 10 คน

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การทำงานด้านพยาบาลหรือนักวิชาการสาธารณสุข อย่างน้อย 1 ปี
2. มีผลคะแนนมีผลการสอบภาษาอังกฤษ เช่น CU-TEP, TU-GET, TOEFL, IELTS เป็นต้น (ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) หรือผ่านการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยนครพนม

รายละเอียดการสมัคร >> คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียด โทร. 0 4251 2196 ต่อ 1008, 061 894 6161  หรือ e-mail: MNS.Bcnn@npu.ac.th หรือ Facebook : MNS.Bcnn2020