การใช้ OKRs กับการบรรลุวิสัยทัศน์ของ ม.นครพนม

15 กุมภาพันธ์     สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม


กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่งานแผนแต่ละหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการประชุม "การใช้ OKRs กับการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม
และติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563"

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.00 น.
ณ  ห้องพนมนาคา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม