รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา

12 มิถุนายน - 31 ตุลาคม2563     คณะครุศาสตร์


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับบุคคลสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

1. เอกสารประกอบ รายละเอียด
2. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา Download ใบสมัคร
3. แผ่นพับแนะนำหลักสูตร  รายละเอียด

 วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่งานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ทุกวัน-เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ต.ค.63 (ชำระค่าสมัครที่ฝ่ายการเงิน คณะครุศาสตร์ในวันยื่นใบสมัคร)
2. สมัครไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งเวลา 09.00-16.30 น.