เลื่อนวันเปิดภาคการศึกษา 1/2563 เป็นวันที่ 1 กรฎาคม 2563

1 กรกฎาคม     มหาวิทยาลัยนครพนม


ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง เปลี่ยนกำหนดวันเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษา

จากเดิม 29 มิถุนายน 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563