รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

8 กรกฎาคม - 1 พฤศจิกายน2563     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร

Download รายละเอียดพร้อมใบสมัคร 

สอบถามรายละเอียด ติดต่อ
1. ดร.เขมิกา ทองเรือง      โทร.081-78955916
2. ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์  โทร.093-3285121
3. คุณสุภาพร คงเกษม      โทร.061-1592300
4. คุณประภาพร สุริยสิทธิ์   โทร.096-8828409